top of page

FACTUUR

Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum bij overschrijving op bankrekening BE16 7350 5452 2674. Bij laattijdige betaling of niet betaling is een conventionele interest van 12% per jaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de 30e dag na factuurdatum en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro. Elke klacht of protest dient bij aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Koophandel Gent bevoegd.

 

OFFERTE

Alle offertes van Fabio Verhelst zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Fabio Verhelst. 
Elke offerte bevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. Offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

bottom of page